Nyheter   Les mer ....                      
15/12/2010   Fugler i Skjørdalen avfallslager.
Skjørdalen avfallslager i Verdal ble etablert i 1996. Anlegget eies og drives av Innherred Renovasjon, som er et interkommunalt eid selskap. Frem til 2008 tok anlegget i mot restavfall til deponering og matavfall til kompostering. Fra 2008 er kildesortert matavfall blitt levert til Ecopro, og inngår i dag ikke lengre i mottaket i Skjørdalen. Anlegget mottar nå restavfall for omlasting for videre transport til forbrenningsanlegg, og restavfall fra sorteringsanlegg for deponi. Avfallslager tiltrekker seg ofte store mengde kråkefugler og måker. Pga. endrede driftsforhold og krav fra Fylkesmannens miljøvernavdeling engasjerte Innherred Renovasjon Naturkontakten til å foreta en fugleregistrering våren – sommeren 2010 i og ved avfallsanlegget i Skjørdalen. 

Under gjengis sammendraget i Naturkontakten sin rapport "FUGLEREGISTRERINGER VED SKJØRDALEN AVFALLSLAGER, VERDAL" til Innherred Renovasjon:

 

På grunn av endrede driftsforhold i Skjørdalen avfallslager er det i perioden mai – august 2010 foretatt fugleregistreringer i og ved anlegget. Anlegget er besøkt 20 ganger fordelt på 18 datoer. Fugleobservasjonene ble gjort ved å nytte bilen som ”kamuflasje”. 16 arter ble registrert i anlegget, og 39 arter når tilstøtende arealer tas med. Ravn, kråke og gråmåke er de vanligste artene i anlegget. Det største antallet ravn som ble observerte ble 56, kråke 31 og gråmåke 21. For ravn og kråke er tallene å regne som minimumstall, da det var vanskelig å ha oversikt over alle individene som forflyttet seg i anlegget og til - fra anlegget. Skogområdene på vest- og østsiden virker å være oppholdssted for kråkefuglene når de ikke er på næringssøk i anlegget.

 

I all hovedsak benytter fuglene to områder i anlegget: Mellomlager for restavfall fra husholdningene og området ved tipp - deponi for restavfall fra sorteringsanlegg. Restavfall fra husholdningene kan inneholde noe matavfall og er derfor interessant for fuglene. Ofte ble det registrert kråker, ravner, måker og noen ganger skjære og kaie ved mellomlageret, klare til å nytte det de finner der. Rundt mellomlageret ble det ved de fleste besøk observert synelig avfall som fuglene tiltrekkes av. Kråkene synes å være tallrikest ved mellomlageret, og arten ble ved et par tilfeller observert fly ned i lageret gjennom tippluken i taket og komme opp med noe i nebbet. Ravnen nytter tipp og deponi restavfall fra sorteringsanlegg mest, men også kråke og måkefugler ble ofte observert der. Restavfall fra sorteringsanlegg inneholder noe organisk avfall, og er trolig årsak til at fuglenes næringssøk der. Linerle, bokfink og gulspurv er vanlige arter i anlegget og finner mat i restavfallet både ved mellomlager og ved tipp – deponi restavfall. Trolig hekker flere par linerler i anlegget og synes å være vesentlig vanligere i anlegget enn utenfor. Det ble gjort en observasjon av rovfuglen svartglente i anlegget, som er en sjelden art i Norge. Den er vanlig i store deler av Europa og verden for øvrig, og oppholder seg ofte på avfallsplasser. I lengre tid etter denne observasjonen ble trolig den samme svartglenten sett i Verdal ved flere anledninger.

 

På våren virker det å være færre kråkefugler og måker som nytter anlegget til næringssøk enn utover sommeren og høsten. Kråkefuglene finner på våren trolig annen næring utenfor anlegget bl.a. egg og fugleunger, jfr. en 2-årig studie, som viser en signifikant nedgang av predasjonen på reir med økende avstand fra Skjørdalen avfallslager (Huseby 2006).

 

Det er antatt at det var mer kråkefugler og måker i anlegget tidligere, før driften i anlegget ble endret. I 1997 og i 1998 ble det foretatt en kartlegging av fugler ved Sandmoen, Tranamarka og Skjørdalen avfallsplass (Reitan 1999). Tallene for 2010 viser at det kan se ut som om det er vesentlig mindre kråker og måker nå, men når det gjelder ravn er det mer usikkert om det har blitt en nedgang. 

 

Redusert tilgangen til avfallet vil gjøre området mindre interessant for kråkefugler og måker. For området som helhet kan dette å være vanskelig. Mulige tiltak kan være:

-          å sørge for at tippluken i mellomlageret normalt er lukket. Fuglene vil ikke ha tilgang til selve lageret.

-          Bedre renhold rundt mellomlageret.

Ved tipp og deponi for restavfall fra sorteringsanlegg, vil større mengder dekkmasse og oftere tildekking kunne redusere tilgangen noe.